Bestyrelsens foretningsorden

 

1. Bestyrelsen vælger selv ifølge vedtægterne umiddelbart efter generalforsamlingen
a. formand
b. næstformand
c. kasserer
d. sekretær
 
Herudover vælges hvert år repræsentanter til:
a. Vedligeholdelsesudvalg
b. Pr/hjemmesideudvalg
c. Værdiudvikling
d. Legeplads
e. Projekt byggeri
 
2. Bestyrelsens suppleanter indkaldes alene ved et bestyrelsesmedlems varige udtræden af
bestyrelsen
 
3. Bestyrelsens møder er åbne, undtaget i særlige tilfælde hvor mindst et bestyrelsesmedlem
ønsker et lukket møde. Hvor der er personsager er møderne lukkede.
 
4. Sekretæren udfærdiger et referat som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne, godkendes og
underskrives. Referatet offentliggøres kort i ugebrevet, opslås på opslagstavlen og udgives
på skolens hjemmeside. Punkter med personsager refereres ikke offentlig.
 
5. Der afholdes 9-11 møder om året eller efter behov. Bestyrelsesformanden udfærdiger
dagsorden i samarbejde med skolelederen. Eventuelle punkter meddeles senest en uge før til
formand. Se i øvrigt vedtægterne § 12.
 
6. Møderne afholdes den 2. onsdag i måneden, møde i oktober, januar og maj er fælles med de
ansatte.
 
7. Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt med alle forhold medlemmet bliver bekendt med
under sit virke i bestyrelsen. Tavshedspligten ophører ikke ved medlemmets udtræden af
bestyrelsen.
 
8. Bestyrelsen planlægger og står for den praktiske afvikling af den årlige generalforsamling
 
9. Bestyrelsen fastsætter hvert år senest april måned skolepengene for det kommende skoleår
Således vedtaget på mødet den