Vilsted Friskoles evalueringsplan:

 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi p.t. arbejder med evaluering og hvordan vi fremover ønsker at arbejde med evaluering.
  Planen skal dels fremstå som tydelig og målrettet, dels foreskrive en refleksiv og undersøgende praksis, der skal medvirke til udvikling og læring på alle niveauer.

 2. Skolen ønsker at fastholde, at barnets læring er et fælles ansvar båret af eleven, forældrene og skolen.
  Det menneskesyn og de værdier som er beskrevet i skolens idegrundlag skal derfor også være de bærende elementer i praksis omkring evaluering.

  3. Evaluring i praksis:

 • Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

 • Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner
  grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med
  det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

 • Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan foropfølgning på evalueringen.

 • Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner og resultatet af evaluering og opfølgnings-plan på skolens hjemmeside.

 

Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kernen i den løbende evaluering om elevernes udbytte af undervisningen er dialoger og vurderinger mellem lærere og elever i forbindelse med den daglige undervisning. Her følges til stadighed op på- og lægges mål for elevens udbytte af undervisningen

Disse samtaler underbygges af jævnlig anvendelse af standardiserede test i dansk og matematik.

Vi ønsker at støtte og opmuntre eleverne til at blive selvstændige, aktive og engagerede i deres egen læreproces og den daglige undervisning.

Skolens tema/emneuger og andre perioder uden for den daglige skemaundervisning,evalueres mundtligt af lærerne med skriftligt referat fra evalueringsmøderne.

 

Regelmæssig underretning om skolens syn på elevernes udbytte af undervisningen

På Vilsted Friskole bestræber vi os på at have et meget tæt dagligt samarbejde med forældrene. Som forældre er man altid velkommen til at komme og deltage i undervisningen, eller til at komme og spørge til ens barns skolegang. Derudover er der behov for et lidt mere formaliseret samarbejde, og derfor tilbyder vi følgende tre former:

 

Gruppeforældremøder:

Forældrene inviteres til forældremøde i efteråret samt evt. i foråret, hvis det skønnes nødvendigt. Her fremlægges planer for skoleåret, og gruppens ve og vel drøftes

 

Hjemmebesøg:

Klasselæreren kommer på besøg i hjemmet i 0. klasse, 3. klasse og 6. klasse, dvs. i forbindelse med elevens start i den nye gruppe.

Udover samtale om skoleforhold giver det mulighed for, at barnet kan fremvise værelset, kæledyret, byde på kaffe el.lign.

 

Samtaler på skolen:

Elev og forældre inviteres til en samtale på skolen, hvor de møder dels elevens klasselærer og dels min. en anden af klassens lærere - oftest matematiklæreren.

På disse møder og under samtalerne/hjemmebesøgene etablerer og vurderer skolen og elevernes forældre det løbende samarbejde sammen med eleven. Der vurderes på tidligere tiltag, der drøftes den aktuelle situation og der aftales fremadrettede fokusområder.

Skolen udsender hver uge et ”ugebrev” til alle forældre. Her informeres om stort og småt. Hensigten er at styrke den løbende kommunikation af faglige og sociale planer og tiltag. Disse ugebreve udsendes som e-mail og lægges på skolens hjemmeside. 

Opstår der i årets løb uklarhed mellem skole og hjem om undervisningen eller andre forhold i skolens dagligdag, søges dette løst ved en samtale mellem hjemmet og klassens lærer/lærere. Kan man ikke her komme videre inddrages skolens leder i en fortsat drøftelse. Forældre kan i sidste instans henvende sig til skolens bestyrelse, hvis de ikke føler sig hørt. Dette er et usædvanligt skridt, og bør kun anvendes efter nøje omtanke, da det er skolens leder der står inde for planlægningen, tilrettelægningen og afviklingen af skolens daglige undervisning og samvær. Det er derfor skolens leder, der vil kunne ændre på gældende forhold.

Skolens forældre har valgt to tilsynsførende. De tilsynsførende aflægger på skolens generalforsamling mundtlige beretninger fra deres tilsynsbesøg, hvor de over 2-3 dage overværer undervisning rundt i klasserne.
Beretningerne kan også læses på skolens hjemmeside.

Der afholdes med jævne mellemrum et storforældremøde, hvor skolens bestyrelse sammen med skolens leder og lærere sætter skolens praksis til diskussion, ofte med et særligt fokusområde. Mødet skal inspirere og inddrage flest mulige i skolens udvikling, og søge løbende at aktualisere skolens daglige praksis.

Der gennemføres mindst hvert tredje år en undervisningsmiljø-undersøgelse med deltagelse af skolens elever og lærere.

 

Løbende evaluering af skolens undervisning

Skolens leder og lærerne drøfter løbende undervisningens indhold og udbytte.
Ved enhver beslutning om særlige tiltag overfor enkeltelever, grupper eller klasser, underrettes de pågældende forældre før nye tiltag iværksættes

Hvert efterår gennemføres 3 pædagogisk dage.
Her drøftes fx:

 • Skolens struktur, elevsammensætning og årsplan.

 • Skemastruktur.

 • Aktualisering af skolens slut- og delmål samt undervisningsplaner.

 • Emne for næste års storforældremøde.

 • Hvordan de udmeldte fokusområder fra evalueringen af skolens samlede undervisning indgår i skolens dagligdag og fortsat udvikles som praksis.

 • I foråret – i de sidste arbejdsdage inden sommerferien -  evalueres skoleåret og der drøftes opfølgning og indsatsområder for det næste skoleår i sammenhæng med evalueringen af skolens samlede undervisning.

 • Aktuelle temaer fra skolens dagligdag drøftes løbende på forældremøder, lærermøder og bestyrelsesmøder.

 

Test og prøver

 • På alle klassetrin bruges regelmæssigt standardiserede test i dansk og matematik.

 • I de øvrige fag evalueres vha. opgaver og test, som lærerne selv udarbejder.

 • Skolen afholder terminsprøve i 6.-8. klasse. I 7. og 8. klasse præsenteres eleverne for prøverelevant materiale, ligesom karaktersystemet introduceres.