Undervisningsmiljøvurdering

Eleverne på Vilsted Friskole har i 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om skolens undervisningsmiljø via www.termometeret.dk.

Undersøgelsen opdeles i fem hovedkategorier:
Trivsel, fagligt læringsmiljø, sundhed, fysiske og æstetiske rammer, indeklima.

Skolen har valgt at sammenligne undersøgelsens resultat med landsgennemsnittet, som findes på www.termometeret.dk.

oversigt.png

 

Af grafen i overbliksrapporten fremgår det, at i kategorierne Indeklima, trivsel og sundhed ligger Vilsted Friskole over gennemsnittet, og i kategorierne fagligt læringsmiljø samt fysiske og æstetiske rammer ligger skolen ca 4-5% under landsgennemsnittet.
Skolen har derfor valgt at kigge nærmere på de to sidstnævnte kategorier.


Fagligt læringsmiljø:

Eleverne er generelt positive omkring ro i klassen og omkring relationer til lærere og kammerater. Der er imidlertid en svag antydning af manglende motivation i forhold til indlæring. Desuden har et antal elever en negativ opfattelse af egen faglig formåen, og mange ønsker mere indflydelse på undervisningens indhold.

Handleplan:
Emnet bringes til diskussion på lærermødet, og der etableres efterfølgende en dialog i alle tre aldersgrupper, som skal have til formål at afdække årsagerne til ovenstående.


Fysiske og æstetiske rammer:
Der er generel tilfredshed med indearealerne, men der efterspørges bedre forhold på udearealer og legeplads. Desuden udtrykker eleverne ønske om mere medindflydelse.

Handleplan:
Da skolens udearealer har været underlagt en længerevarende omlægning, er det fuldt forståeligt, at eleverne efterspørger bedre ude-rum. Bestyrelsen har allerede i efteråret vedtaget at have legefaciliteter som fokuspunkt i løbet af sommeren 2015.
Lærerne i storegruppen tager initiativ til etablering af elevråd, hvilket evt. kan imødekomme elevernes ønske om medindflydelse.